Witajcie w naszej Bajce! Rumia - Naturalnie Pomysłowa
PRZEDSZKOLE NR 2 "BAJKA"
ul. Kościelna 8, 84-230 Rumia
Zadzwoń do nas! 58 671 04 48 Napisz do nas! bajka@bajkarumia.pl
INFORMACJA DLA RODZICÓW
O PROCESIE REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 20 marca 2023 r. o godz. 8.00. Na dzieci czekają miejsca w 3 przedszkolach i 7 szkołach podstawowych  na terenie Rumi.


Rekrutacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru wniosków. Należy zalogować się na poniższej stronie i elektronicznie wypełnić wniosek wraz z załącznikami. Następnie wypełniony wniosek i załączniki trzeba wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.
W celu zapoznania się z ofertą placówek należy wejść na niżej podaną stronę od 13 marca 2023 r. Wnioski będzie można wypełniać od 20 marca br. od godz. 8.00      
https://rumia.formico.pl   
Poniżej przedstawiamy opis całego procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dokumenty do pobrania:
Oświadczenie dotyczące rodzeństwa
Oświadczenie o dochodzie
Oświadczenie samotne wychowywanie
Oświadczenie woli przyjęcia
Oświadcznie wielodzietność
Wniosek 2023
INFORMACJE OGÓLNE
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
 • rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka,
 • przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 
Rekrutacją objęte są dzieci zamieszkałe w Rumi z roczników 2017-2020.
 
Dzieci urodzone w 2021 roku nie uczestniczą w rekrutacji.
Trzylatki (rocznik 2020), czterolatki (rocznik 2019) i pięciolatki (rocznik 2018) - mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania  przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 
Sześciolatki (rocznik 2017) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.
W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej. Z uwagi na fakt, iż w przypadku placówek przedszkolnych nie ma rejonizacji miejsce w wychowaniu przedszkolnym może zostać wskazane w dowolnej, placówce w Rumi dysponującej wolnymi miejscami. Jest to propozycja Gminy, którą rodzic może przyjąć lub odmówić.  
 
PRZEBIEG REKRUTACJI
Elektroniczna rekrutacja - trwa od 20 marca br. od godz. 8.00 do 31 marca br. do godz. 16.00 i obejmuje wprowadzanie przez rodzica danych dziecka do systemu oraz złożenie wniosku i kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium do placówki pierwszego wyboru.
Czynności dotyczące złożenia wniosku:
 • rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje go i podpisuje, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium przekazuje do placówki pierwszego wyboru (placówka pierwszego wyboru znajduje się na pierwszym miejscu placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie). Pracownik przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.
 • jeżeli rodzic nie ma możliwości wypełnienia wniosku online, wypełnia go ręcznie na papierowym druku (dostępnym na stronie internetowej placówki lub do pobrania bezpośrednio w niej). Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium rodzic przekazuje do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie do systemu wprowadzi go pracownik przedszkola.
UWAGA!
 • rodzic może wskazać od 1 do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego,
 • przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru,
 • dane kryterium uznane będzie za spełnione wyłącznie wtedy gdy do wniosku dołączony zostanie odpowiedni dokument,
 • do dokumentu potwierdzającego spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 
Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyłącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, które posiadają jednakową wartość:    
 1. wielodzietność rodziny kandydata – 40 pkt;
 2. niepełnosprawność kandydata – 40 pkt;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 40 pkt;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 40 pkt;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 40 pkt;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 40 pkt;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 40 pkt.
Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 - 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.);
 3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.);
Ww. dokumenty można złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego - kryteria przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Rumi
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
 
 1. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny, mieszkańcy Rumi, rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym – 10 punktów,
 2. dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym – 10 punktów,
 3. dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,
 4. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w placówce – 5 punktów,
 5. dochód na osobę w rodzinie:
 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2022 r., poz. 615 ze zm.) – 1 pkt,
 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA!
Kryterium dochodu jest najmniej punktowanym kryterium, jednak szczególnie istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie  do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.
 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 674 zł
  - kandydat uzyska 1 pkt;
 1. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.
Wzór:                                      
                                                              674 zł
             liczba punktów
                                              dochód na osobę w rodzinie dziecka
 
Zgodnie z art. 131 ust. 9-10 ustawy Prawo oświatowe:
 
przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:
 
 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego (dla mieszkańców Rumi właściwym miejscowo Urzędem Skarbowym jest US w Wejherowie);
 2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 –
 1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
 2. w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym;
Ww. dokumenty składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.
 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 - oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
 2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 5 oświadczenie o dochodzie na osobę;
 
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
Złożenie wniosku przez rodzica w placówce pierwszego wyboru
 
Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzice drukują go, podpisują, a następnie przekazują do 31 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium. Wniosek i dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium można również wypełnić odręcznie.
 
Wniosek do placówki pierwszego wyboru rodzic może przekazać wrzucają ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do „wrzutni” znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez przedszkole lub złożyć bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej) – decyzję i szczegółowe informacje w tej sprawie oraz godziny przyjmowania wniosków ustali każda  placówka.
 
 
 
Weryfikacja  wniosków
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki.
 • Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miejską Rumi.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.
 • Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do burmistrza miasta o potwierdzenie tych okoliczności.  
 • Zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić w tym celu do innych instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.  

Wyniki rekrutacji

W dniu 17 kwietnia 2023 r. komisje rekrutacyjne podają do publicznej  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:
 • logując się na stronie internetowej dla rodziców,
 • w placówce pierwszego wyboru na liście kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do przedszkola
W terminie od 17 kwietnia do 21 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 rodzic dziecka zakwalifikowanego do danej placówki składa potwierdzenie woli przyjęcia. Można tego dokonać w dwojaki sposób:
 1. poprzez zaznaczenie opcji w systemie rekrutacji elektronicznej „potwierdź wolę przyjęcia do placówki”
albo
 1. poprzez pobranie wzoru druku „potwierdzenia woli przyjęcia do placówki” z systemu rekrutacji lub bezpośrednio z placówki i złożenie go w przedszkolu/szkole podstawowej - decyzję i szczegółowe informacje w tej sprawie oraz godziny przyjmowania wniosków ustali każda placówka.
Potwierdzenia woli przyjęcia będą również dostępne dla rodziców na stronach internetowych placówek.
Niepodpisanie potwierdzenia woli przyjęcia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Procedura odwoławcza
 
Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:
 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica,
 • w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca
 1. 11 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc,
 2. od 16 sierpnia od godz. 8.00 do 18 sierpnia 2023 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru,
 3. 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,
 4. do 25 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
 5. 29 sierpnia 2023 r.  o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
 
AKTUALNOŚCI:
20 listopada 2023 Dzień Praw Dziecka z Unicef 20 listopada będziemy obchodzic Miedzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Prosimy, aby tego dnia ubrac się więcej 14 listopada 2023 Teatrzyk "Hamburgery atakuja" Dnia 14.11 w przedszkolu odbedzie sie przedstawienie pt. "Hamburgery atakuja" więcej 10 listopada 2023 105 Rocznica Odzyskania Niepodległości Drodzy Rodzice z okazji Święta Dnia Niepodległości prosimy aby dzieci w piątek 10.11. przyszły więcej
65 lat Rumi