Witajcie w naszej Bajce! Rumia - Naturalnie Pomysłowa
PRZEDSZKOLE NR 2 "BAJKA"
ul. Kościelna 8, 84-230 Rumia
Zadzwoń do nas! 58 671 04 48 Napisz do nas! bajka@bajkarumia.pl
Rada Rodziców ufundowała spektakl teatralny, który będzie można obejrzeć w domu z rodziną. Prosimy nie kopiować i nie rozpowszechniać filmu. Miłej zabawy.
Obejrzyj spektakl - Sygnalizatorek Jacek Miłej zabawy!!!
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 
2. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych:

 
L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego
1 Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
- przedszkola,
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.03.2020 r.
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 23.03.2020 r. – 27.03.2020r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 03.04.2020 r.

3. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia: na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają wartość 40 pkt. 
Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 - 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.);
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.); W/w dokumenty można złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postepowania administarcyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
1) dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym – 10 punktów,
2) dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,
3) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w placówce – 5 punktów,
4) dochód na osobę w rodzinie:
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) tj. 674,00 zł – 1 punkt,
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym; W/w dokumenty składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.
2) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 oświadczenie o dochodzie na osobę;

4. Wniosek dostępny będzie w sekretariatach przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.


Terminy postępowania uzupełniającego:  
L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego
1 Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
- przedszkola,
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 24.08.2019 r.
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego
oświadczenia.
24.08.2020 r. – 27.08.2020 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 28.08.2020 r.


Do pobrania:
AKTUALNOŚCI:
11 stycznia 2021 Dzień Babci i Dziadka Drodzy Rodzice.   W związku z Pandemią COVID-19, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, więcej 11 stycznia 2021 Bal Karnawałowy ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI    NA BAL  KARNAWAŁOWY KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ więcej 24 grudnia 2020 DRODZY RODZICE!!! PRZYPOMINAMY, IŻ PRZEDSZKOLE 24 GRUDNIA 2020 R JEST NIECZYNNE. więcej
65 lat Rumi