Witajcie w naszej Bajce! Rumia - Naturalnie Pomysłowa
PRZEDSZKOLE NR 2 "BAJKA"
ul. Kościelna 8, 84-230 Rumia
Zadzwoń do nas! 58 671 04 48 Napisz do nas! bajka@bajkarumia.pl
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI 
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W RUMI
 
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 
 
2. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego  w szkołach podstawowych: 
 
L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do: przedszkola 01.03.2018 r. – 14.03.2018 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23 Marca 2018 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 23.03.2018 r. – 30.03.2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 6 Kwietnia 2018 r.

3. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
 • dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo lub rodziców studiujących bądź uczących się w systemie dziennym – 5 punktów;
 • dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 10 godzin i więcej dziennie – 4 punkty;
 • dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 9 godzin dziennie – 3 punkty;
 • dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza lub uczęszczało do placówki – 2 punkty.
 
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów zostały wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

5. Wniosek będzie dostępny  na stronie internetowej oraz w kancelarii przedszkola  

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

Terminy postępowania uzupełniającego:
L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
 • przedszkola;
 • oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
20.08.2018 r. – 23.08.2018 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 27 Sierpnia 2018 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 28.08.2018 r. – 30.08.2018 r.
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
31 Sierpnia 2018 r.

W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do pobrania:
AKTUALNOŚCI:
5 lutego 2019 Spektakl teatralny 5 lutego 2019 o godz. 9,00 artyści ze Studia Arlekin zaprezentują "Baśń o dwunastu miesiącach" więcej 28 stycznia 2019 BAL KARNAWAŁOWY Serdecznie zapraszamy rodziców oraz dzieci na bal karnawałowy pod hasłem "Między nami więcej 24 stycznia 2019 Przedstawienie teatralne 24 stycznia o godz. 9,00 zapraszamy na spektakl muzyczny pt; "Dwa pingwinki -Pink i Punk" więcej