Witajcie w naszej Bajce! Rumia - Naturalnie Pomysłowa
PRZEDSZKOLE NR 2 "BAJKA"
ul. Kościelna 8, 84-230 Rumia
Zadzwoń do nas! 58 671 04 48 Napisz do nas! bajka@bajkarumia.pl
Rada Rodziców ufundowała spektakl teatralny, który będzie można obejrzeć w domu z rodziną. Prosimy nie kopiować i nie rozpowszechniać filmu. Miłej zabawy.
Obejrzyj spektakl - Legendy znad morza Miłej zabawy!!!
     
DRODZY RODZICE !
 
Od  1 marca 2021r. do 12 marca 2021r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do „Bajki” przedszkola nr 2  w Rumi na rok szkolny 2021/2022.
Rodzic składa wniosek, wraz z niezbędnymi załącznikami. Z uwagi na zachowanie reżimu sanitarnego, dokumenty należy umieścić w koszulce lub teczce i wrzucić do oznaczonej skrzynki w przedsionku przedszkola.  Wnioski można składać od poniedziałku do piątku  w godzinach od 6.00 do 16.30.
Wniosek wraz  z oświadczeniami  można pobrać ze strony internetowej naszego przedszkola z zakładki  Rekrutacja.
W związku z brakiem możliwości osobistego kontaktu z osobami przyjmującymi wnioski i bezpośredniego sprawdzenia, czy wniosek jest kompletny i poprawnie wypełniony, prosimy  o dokładne przeczytanie całości dokumentów i wypełnienie wszystkich rubryk dotyczących danego dziecka. Dotyczy to również oświadczeń                 i załączenia zaświadczeń o zatrudnieniu rodziców.
W przypadku załączenia kopii orzeczeń, przypominamy o poświadczeniu zgodności  z oryginałem.
Jednoczenie przypominamy, że w przypadku wybrania więcej niż jednej placówki przedszkolnej, wnioski należy złożyć do każdej z tych placówek. Na każdym wniosku kolejność placówek od najbardziej do najmniej preferowanych musi być taka sama.
Prosimy o wyraźne wpisanie numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, gdyż będzie to główna forma kontaktu z Państwem, w razie wystąpienia niejasności.


 
Od 01 marca rozpoczyna się rekrutacja do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja odbywa się podstawie  Zarządzenia  Nr 882/24/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego obowiązują kryteria przyjęte uchwałą Nr  XIII/176/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019. Uchwała dostępna jest na stronie Urzędu Miasta.


1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 
2. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych:

 
L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego
1 Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
- przedszkola,
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
01.03.2021 r. – 12.03.2021 r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22.03.2021 r.
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 22.03.2021 r. – 26.03.2021r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 02.04.2021 r.

3. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia: na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają wartość 40 pkt. 
Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 - 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.);
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.); W/w dokumenty można złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postepowania administarcyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
1) dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym – 10 punktów,
2) dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,
3) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w placówce – 5 punktów,
4) dochód na osobę w rodzinie:
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) tj. 674,00 zł – 1 punkt,
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym; W/w dokumenty składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.
2) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 oświadczenie o dochodzie na osobę;

4. Wniosek dostępny będzie w sekretariatach przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.


Terminy postępowania uzupełniającego:  
L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego
1 Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
- przedszkola,
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
16.08.2021 r. – 20.08.2021 r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.08.2021 r.
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego
oświadczenia.
23.08.2021 r. – 26.08.2021 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27.08.2021 r.


Do pobrania:
AKTUALNOŚCI:
20 stycznia 2022 ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY WAŻNĄ NOWINĘ OGŁASZAMY I NA BAL KARNAWAŁOWY WSZYSTKIE DZIECI ZAPRASZAMY     BAL W więcej 24 grudnia 2021 RODZICE!!!!! PRZYPOMINAMY,ŻE 24 GRUDNIA 2021 (WIGILIA) PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE, NATOMIAST 31 GRUDNIA 2021(SYLWESTER) więcej 16 grudnia 2021 WIGILIA W PRZEDSZKOLU 16 grudnia 2021(czwartek) odbędzie się w przedszkolu uroczysta Wigilia dla wszystkich dzieci. Tego więcej
65 lat Rumi