Witajcie w naszej Bajce! Rumia - Naturalnie Pomysłowa
PRZEDSZKOLE NR 2 "BAJKA"
ul. Kościelna 8, 84-230 Rumia
Zadzwoń do nas! 58 671 04 48 Napisz do nas! bajka@bajkarumia.pl
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 
2. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych:

 
L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego
1 Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
- przedszkola,
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
04.03.2019 r. – 15.03.2019 r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25.03.2019 r.
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego
oświadczenia.
25.03.2019 r. – 29.03.2019 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 5.04.2019 r.3. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:
 - na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 
 
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Wszystkie powyższe kryteria mają wartość 20 pkt.
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów: 
1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 - 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.);
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; 
4) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.);
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

W/w dokument można złożyć formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
1) dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym – 5 punktów,
2) dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 4 punkty,
3) dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza do placówki w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – 3 punkty,
4) dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 9 godzin dziennie – 2 punkty.
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów: 
 
1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym;             W/w składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący. 
2) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 oświadczenie o wymiarze ilości godzin korzystania z opieki przedszkolnej; 
 
4. Wniosek dostępny będzie w sekretariacie przedszkola/szkoły oraz na ich stronach internetowych.   
 
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

Terminy postępowania uzupełniającego:  
L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego
1 Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
- przedszkola,
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
19.08.2019 r. – 23.08.2019 r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 26.08.2019 r.
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego
oświadczenia.
26.08.2019 r. – 29.08.2019 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30.08.2019 r.


Do pobrania:
AKTUALNOŚCI:
12 lutego 2020 BAL KARNAWAŁOWY 2020 Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na BAL KARNAWAŁOWY "NA DZIKIM ZACHODZIE" który więcej 28 stycznia 2020 SPOTKANIA Z BABCIAMI I DZIADKAMI Zapraszamy Babcie i Dziadków do przedszkola w dniach: 28.01.20 (wtorek) o godz.10.00 gr.II "Kubusie" 29.01.20 więcej 5 grudnia 2019 WYJAZD DO MULTIKINA 5 grudnia 2019 (czwartek) wszystkie dzieci z przedszkola wyjeżdzają autokarem do Multikina na film więcej
65 lat Rumi